•       Zarządzenie nr 1/2021

            Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku

     z dnia 18.01.2021

      

         w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku

      

         Na podstawie:

     • art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
     • § 8 Statutu Przedszkola nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku
     • Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz uchwały Rady Miasta Rybnika nr 721/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
      w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
      i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik;
     • art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);
     • art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
      z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

      

     zarządzam, co następuje:

      

     § 1.

        Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku:

     1. poniedziałek –  6:30-16:30
     2. wtorek –  6:30-16:30
     3. środa –  6:30-16:30
     4. czwartek – 6:30-16:30
     5. piątek –  6:30-16:30

      

     § 2.

     Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w  Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w kwocie 6 zł, na którą składają się:

     1. śniadanie - 1 zł,
     2. obiad - 4 zł,
     3. podwieczorek - 1 zł.

     § 3.

     1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli i pracowników administracji
      i obsługi w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Rybniku w kwocie 6,40 zł.
     2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

      

      

     § 4.

     Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

      

     § 5.

     1. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1.
     2. Rodzic zobowiązuje się do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji wejścia i wyjścia za pomocą otrzymanej karty dostępu.
     3. Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta dostępu. Z chwilą oddania karty dostępu do używania, rodzic odpowiedzialny jest za jej utratę, zniszczenie oraz przypadkowe uszkodzenie. Po zakończeniu uczęszczania przez dziecko do Przedszkola nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku, rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty.
     4. W przypadku utraty, zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia jak również zgłoszenia wniosku o dodatkową kartę dostępu, rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów wyrobienia wtórnika karty dostępu w kwocie 7,00 złotych brutto.
     5. Wydanie wtórnika karty dostępu do używania następuje wyłącznie po okazaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty, o której mowa w punkcie 4.

      

     § 6.

     1. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.
     2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Zespołu niezależnych.

      

     § 7.

     1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.
     2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
     3. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Przedszkola nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszko0lnym nr 7 w Rybniku do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym;
     4. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku o numerze:

     PKO Bank Polski S.A. nr 471020252800000909204373569

     W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł.

     1. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
     2. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

     § 8.

     1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zespołu.
     2. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.
     3. Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. 
     4. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).

      

     § 9.

     Traci moc zarządzenie nr 8/2018 z dnia 20.06.2018

      

     § 10.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych