•  

   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku.

   • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-30.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
   • Brak informacji wskazującej położenie podstrony.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
   • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
   • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
   • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
   • Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Skróty klawiszowe

   na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirella Krakowczyk , zsp7rybnik@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 47278. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    

   Postępowanie odwoławcze

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   1. Budynek Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku, ul. Borki 37D.

   -  Do budynku szkoły prowadzi wejście ogólnodostępne. Wejście wymaga pokonania11 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz oraz domofon.

   - Do części sportowej budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych i ta część budynku wolna jest od barier poziomych – korytarze na jednym poziomie, natomiast w komunikacji pionowej występują bariery, tj.: brak wind.

   - W części sportowej dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, w pozostałej części budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   - Przed budynkiem od strony szkoły znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   -  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

   - W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    

   2. Przedszkole nr 35 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku, ul. Borki 37D. 

   - Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

   - Przestrzeń komunikacyjna przedszkola wolna od barier poziomych – korytarz, szatnia i sale na jednym poziomie.

   - Przed budynkiem od strony przedszkola wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   - W części przedszkolnej budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   - Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   - W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych