• NOCNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE - 12/13.02.2019r.

    •  

      

     REGULAMIN „NOCNYCH WARSZTATOW ARTYSTYCZNYCH  2019”

     Postanowienia początkowe

     1. „Nocne warsztaty artystyczne” w ZSP nr 7 w Rybniku  są wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do uczniów klasy VIII B.
     2.  „Nocne warsztaty artystyczne” mają realizować cele:
      a) wychowawcze,
      b) rekreacyjne,
      c) integracyjne,
      d) edukacyjne.
     3.  „Nocne warsztaty artystyczne” są organizowane 12.02.19  r. od  17.00 do 13.02.19 r.  9.00. za zgodą Dyrektora Szkoły, w uzgodnionym terminie.

     Zasady

     1. Na terenie Szkoły podczas „Nocnych warsztatów artystycznych” równolegle do Regulaminu, obowiązuje Statut Szkoły i zasady kultury osobistej. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się wyznaczonym opiekunom.
     2.  Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek.
     3. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez uczestnika „Nocnych warsztatów artystycznych” nauczyciel zawiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły na własny koszt.

      

     Organizacja

     1. Uczestnikami „Nocnych warsztatów artystycznych ”w szkole są uczniowie klasy VIII B, którzy dostarczą podpisane przez rodziców zgody na udział w wydarzeniu.
     2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:
      a) jedną karimatę/ materac
      b) śpiwór/koc,
      c) napoje,
      d) prowiant na kolację i śniadanie.
     3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do gorących napojów.
     4.  Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora godzinę.
     5.  Rodzice uczniów są zobowiązani do przybycia dzieci do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu.
     6.  Uczestnik „Nocnych  warsztatów artystycznych” nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania wydarzenia.
     7. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż                             o wyznaczonej godzinie zakończenia „Nocnych  warsztatów artystycznych” tylko                          i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (potwierdzi odbiór dziecka pisemnie).
     8. Podczas” „Nocnych  warsztatów artystycznych”  uczniowie nie mogą wprowadzać na teren szkoły osób z zewnątrz.
     9.  Poruszanie się uczniów po szkole może odbywać się tylko pod opieką  lub za zgodą opiekunów.
     10. Za zniszczenie mienia szkoły podczas „Nocnych  warsztatów artystycznych”  odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie sprawcy.
     11. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły podczas „Nocnych  warsztatów artystycznych” bierze uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione cenne rzeczy.
     12. Każdy uczestnik „Nocnych  warsztatów artystycznych”  zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły.
     13. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje.

      Organizator

     1. Organizatorem „Nocnych  warsztatów artystycznych” jest p. Julita Rozmus. Opiekunem dzieci podczas wydarzenia może być każdy nauczyciel. Praca wychowawcy/opiekuna jest wykonywana dobrowolnie i odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.
     2. Organizator jest zobowiązany do:
      a) wnioskowania do dyrektora Szkoły o organizację Nocy w Szkole,
      b) przedstawienia dyrektorowi, uczniom i rodzicom programu Nocy w Szkole,
      c) poinformowania pracowników kuchni o organizacji imprezy,
      d) zadbania o uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń.

      

     Postanowienia końcowe

     1. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu „Nocnych  warsztatów artystycznych”
     2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „Nocnych warsztatów artystycznych”.
       

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
   • zsp7rybnik@gmail.com
   • 32-4247278; 32-4247302
   • 44-200 Rybnik - Orzepowice ul.Borki 37 D
   • nr konta 47 1020 2528 0000 0902 0437 3569
   • Joanna Moćko kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp7rybnik@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych